439 N. Manus yard 2016-05-22 08

439 N. Manus yard 2016-05-22 08