439 N. Manus yard 2016-05-22 03

439 N. Manus yard 2016-05-22 03