439 N. Manus yard 2016-05-22 02

439 N. Manus yard 2016-05-22 02